Regulamin zlotu

 

REGULAMIN

„ZLOT CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP- W PRZYSZŁOŚĆ, KROKIEM WOLNOŚCI!”

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Wielkopolskiej.

Komendantem zlotu jest hm. Janusz Błaszczyk

Zlot Chorągwi Wielkopolskiej 2019 „W przyszłość, krokiem wolności” odbędzie się na terenie Miasta Poznania w dniach 15-17.02.2019r. bez względu na warunki atmosferyczne.

Zlot Chorągwi Wielkopolskiej to impreza mająca na celu:

 • integrację różnych środowisk harcerskich Chorągwi;
 • promowanie patriotyzmu;
 • propagowanie postaw społecznych i obywatelskich;
 • propagowanie aktywnego stylu życia;
 • nabywanie nowych umiejętności przez harcerzy;
 • poznawanie nowych miejsc;
 • promocje harcerstwa w środowisku lokalnym;
 • rozwijanie zainteresowań harcerzy;
 • sprawdzenie i uzupełnienie wiedzy harcerskiej zdobywanej podczas zbiórek.

Co harcerzom daje Zlot Chorągwi?

 • możliwość poznania nowych miejsc;
 • możliwość poznania nowych ludzi;
 • możliwość podniesienia swoich umiejętności i kompetencji;
 • możliwość czerpania inspiracji i przenoszenia ich na własny grunt.
 1. PATROLE ZLOTOWE – zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy

 Limit miejsc na każdą trasę zlotową jest ograniczony. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 skład patrolu zlotowego

W Zlocie Chorągwi mogą brać udział patrole liczące od 6 (5 uczestników + 1 opiekun) do 15 (14 uczestników + 1 opiekun) osób reprezentujących gromady lub drużyny Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Z patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun spełniający wymagania opisane poniżej, który bierze udział w zlocie na prawach uczestnika. Z jednego środowiska można zgłosić więcej niż jeden patrol zlotowy.

 opiekun

W skład każdego patrolu zlotowego musi wejść co najmniej jeden pełnoletni opiekun (nie musi być on instruktorem ZHP).

Opiekun ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu, a także za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez członków patrolu.

 rejestracja

Rejestracji patrolu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzTuXg79wefJDpCuEC2qjbY5UQVpJMTdFSURJS0w4QUdTSTJWTVMzTjRVVi4u

Jest on również dostępny na stronie www.zlot19.zhp.wlkp.pl

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy na Zlot należy wypełnić do 10.01.2019.

Zgłoszenia w innej formie niż formularz elektroniczny nie będą brane pod uwagę.

Po zamknięciu zgłoszeń każdy patrol otrzyma informację o przyjęciu go na wybraną przez siebie trasę zlotu oraz link do formularza ze szczegółowymi danymi uczestników – wypełniany do 17.01.2019.

Podczas rejestracji patroli, w pierwszym dniu Zlotu, każdy opiekun zobowiązany jest do przedstawienia i pozostawienia następujących dokumentów:

1) kopię karty wycieczki/rajdu/biwaku zatwierdzonej przez Komendanta Hufca;

2) oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności za uczestników;

3) skan polisy ubezpieczeniowej, którą objęci są członkowie patrolu;

4) listę uczestników uczestniczących w Zlocie wraz z telefonami kontaktowymi do ich opiekunów prawnych. Listę tę opiekun powinien mieć zawsze przy sobie w trakcie Zlotu. Za szkody wyrządzone w czasie Zlotu odpowiedzialność ponoszą patrole.

 warunki przyjęcia

Za przyjęty na Zlot Chorągwi Wielkopolskiej 2019 uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

1) w terminie wypełnił elektroniczne formularze zgłoszeniowe, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola;

2) otrzymał zgodę od komendanta macierzystego hufca na udział w Zlocie;

3) otrzymał drogą elektroniczną od komendy Zlotu potwierdzenie przyjęcia;

4) dokonał wpłaty składki zadaniowej za wszystkich członków patrolu w odpowiedniej wysokości, nie później niż do 21 stycznia 2019 r.;

5) przekazał do biura Zlotu wymagane dokumenty.

 1. ODPŁATNOŚĆ

Uczestnicy Zlotu opłacają z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową w wysokości 50 złotych od osoby.

Uczestnicy którzy zgłoszą się do 18 grudnia 2019 roku opłacają promocyjną składkę w wysokości 45zł od osoby.

Opiekunowie (szefowie patroli) oraz wolontariusze opłacają składkę zadaniową w wysokości 10 zł od osoby.

Wpłaty należy dokonywać hufcami – za całą reprezentację (nie pojedynczo patrolami).

Płatność dokonywana jest przelewem na poniższe dane:

ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec PIAST ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

numer konta: 69 1090 1359 0000 0000 3501 8260

tytuł przelewu: ZLOT + NAZWA HUFCA + LICZBA OSÓB

Wpłatę należy uiścić do 21.01.2019r.

 

 

Kwota wpłacona z tytułu dodatkowej składki zadaniowej nie zostanie zwrócona w przypadku:

– rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w Zlocie

– niedopełnienia przez patrol formalności zgłoszeniowych.

 1. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi Zlotu:

 • nocleg w budynku bez łóżek;
 • pamiątkową plakietkę Zlotu;
 • identyfikator;
 • jeden ciepły posiłek: 16.02.2019 – obiad;
 • wrzątek do kolacji i śniadań w miejscach noclegów;
 • Program tras zlotowych z podziałem na metodyki (zajęcia z robotyki, warsztaty z tektury, majsterka, druk 3D, zajęcia wojskowe, wspinaczka przemysłowa, spektakl teatralny, koncert i inne atrakcje). Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.

Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone na Zlot, ale nie wezmą w nim udziału.

Jeśli uczestnik nie może jechać (np. z powodu choroby) można w jego miejsce wpisać nową osobę. Należy jednak bezzwłocznie zgłosić to organizatorowi.

Każdy patrol otrzyma:

 • komplet kserokopii map Miasta Poznań;
 • informator zlotowy;
 • pakiet materiałów programowych;
 • wyprawki dla uczestników.
 1. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK

 uczestnik

Każdy uczestnik powinien posiadać:

 • plecak turystyczny;
 • legitymację szkolną lub dowód osobisty;
 • karimatę i śpiwór;
 • wygodne obuwie turystyczne;
 • obuwie na zmianę do chodzenia w miejscach noclegów;
 • zimowe nakrycie głowy;
 • latarkę;
 • prowiant na śniadania i kolację;
 • przybory do spożywania posiłków;
 • okrycie przeciwdeszczowe;
 • kompletne umundurowanie harcerskie wraz zuchowym / harcerskim nakryciem głowy.

patrol

Każdy patrol powinien posiadać:

 • apteczkę pierwszej pomocy;
 • kompas lub busolę;
 • naładowany telefon;
 • naładowany powerbank;
 • co najmniej dwie kamizelki odblaskowe.

hufiec

Każdy hufiec powinien wystawić podczas niedzielnego apelu poczet sztandarowy Hufca.

 1. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie. Organizator zapewnia obiad dla wszystkich uczestników Zlotu w dniu 16.02.2019r.

Zakwaterowanie zapewnia organizator w szkołach na terenie Miasta Poznań w warunkach polowych.

 1. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje prawo do:

 • uczestnictwa w Zlocie Chorągwi;
 • noclegu w warunkach turystycznych;
 • otrzymania pamiątkowej plakietki Zlotu;
 • gorącego posiłku 16.02.2019 r.

Patrole otrzymują okolicznościowy dyplom, a najlepsze w realizacji zadań – nagrody.

 1. WIZERUNEK I DANE OSOBOWE

Zdjęcia i filmy wykonywane podczas Zlotu będą publikowane na stronie internetowej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, hufców i jednostek oraz ich profilach na portalach społecznościowych. Wszystkie dane osobowe są zbierane w celu organizacji Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

 

 

 1. WOLONTARIUSZE ZLOTOWI

Wolontariusze są to osoby zgłoszone do pomocy w organizacji Zlotu w różnych obszarach zadaniowych. Przysługują im prawa uczestnika w zakresie ciepłego posiłku w dniu 16.02.2019, oraz możliwość noclegu.

Wolontariusz może zostać usunięty ze Zlotu w przypadku braku realizacji powierzonych zadań przez komendę Zlotu.

 1. HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ

10 stycznia 2019 r. – wypełnienie formularza zgłoszeniowego
17 stycznia 2019 r. – wypełnienie formularza ze szczegółowymi danymi uczestników Zlotu
21 stycznia 2019 r. – wpłata składki zadaniowej na Zlot Chorągwi Wielkopolskiej 2019

 1. INNE INFORMACJE

Uczestników Zlotu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, postanowień niniejszego regulaminu, zarządzeń porządkowych kierowników noclegów , zarządzeń porządkowych komendy Zlotu a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.

Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejsze wydalenie uczestnika lub patrolu ze Zlotu.

Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia zajęć i wymiany na inne przed rozpoczęciem Zlotu, nieprzyjęcia patrolu na Zlot lub nieprzyjęcia na określony blok programowy danej metodyki i zaproponowania mu innej.

Drużynowi jednostek, których członkowie biorą udział w Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej 2019 są zobowiązani do przedstawienia i zapoznania rodziców zuchów i harcerzy z obowiązującym regulaminem Zlotu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant Zlotu ogłasza na stronie internetowej Zlotu.

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta Zlotu.

Wszelkie pytania związane ze Zlotem Chorągwi Wielkopolskiej 2019 prosimy kierować na maila zlotowego zlot@zhp.wlkp.pl

ZLOT HARCERZY CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

współfinansuje